Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

poolun
9599 9c74 420
Reposted fromtfu tfu viapragnienia pragnienia
poolun
0075 6659 420
Reposted fromorelh orelh viaPaseroVirus PaseroVirus
poolun
jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia
— Zalewski, Kurier
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
poolun
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
6424 07c0 420

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

poolun
7923 4dba 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabarley barley
poolun
0328 6bd6 420
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 18 2019

poolun
poolun
poolun

June 16 2019

poolun
1058 f8d2 420
Reposted fromowca owca vialexxie lexxie
poolun
1332 4b30 420
poolun
5179 edc5 420
Do odważnych swat należy. Czy jakoś tak.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
poolun
5231 c14f 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
poolun
7831 a0eb 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
poolun
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
poolun
5712 e451 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaszydera szydera
poolun
8590 c0ef 420
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
poolun
3989 33f6 420
Reposted frompunisher punisher viamefir mefir
poolun
1117 62f5 420
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...