Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

poolun
9267 74bd 420
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaostatni ostatni
poolun
5322 0ef8 420
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx vialexxie lexxie
poolun
7913 6c7f 420
poolun
2850 81d2 420
Reposted frombotanyplay botanyplay vialexxie lexxie
poolun
poolun

July 27 2017

poolun
Zołza będąc w związku z mężczyzną, nigdy nie przestaje być sobą. Nie traci swoich przyjaciół. Nie rezygnuje z kariery zawodowej ani własnych zainteresowań. Nie poświęca partnerowi całego swojego czasu i nie wychodzi ze skóry, żeby go zadowolić. I w przeciwieństwie do miłej dziewczyny nie jest zbyt tolerancyjna wobec braku szacunku. Nie traci pazurków i ma ogromny szacunek dla samej siebie, trwa w przeświadczeniu, że poczucie własnej wartości powinno rządzić jej decyzjami. Ponieważ ona się nie boi, w niego, jak na ironię, wstępuje lęk, że ją straci. Ponieważ ona nie okazuje, że nie może bez niego żyć, on zaczyna jej coraz bardziej potrzebować. Ponieważ ona nie jest od niego zależna, on staje się zależny od niej.
— Sherry Argov
poolun
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaparradisee parradisee
2696 447e 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoxygenium oxygenium
poolun
6372 b417 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoxygenium oxygenium
poolun
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
poolun
1908 1689 420
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
poolun
6139 2eac 420
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

July 25 2017

poolun
8466 be49 420
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
poolun
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viaszydera szydera
poolun
8750 5e4b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
poolun
2336 1e1c 420
Reposted fromnutt nutt viazapachsiana zapachsiana
poolun
2747 795a 420
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viazapachsiana zapachsiana
poolun
1535 f26e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl