Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

poolun
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
poolun
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viathesmajl thesmajl

May 23 2017

7670 3477 420
Reposted fromtwice twice viaadurowe adurowe
poolun
Reposted fromnebthat nebthat viaadurowe adurowe
poolun
poolun
1129 76b4 420
Reposted fromtfu tfu viabaghera baghera
poolun
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viaszydera szydera
poolun
8965 4f51 420
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
poolun
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie

May 22 2017

1470 4dd9 420

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
poolun
1273 89fc 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
poolun
4367 4b26 420
Reposted fromvertige vertige vialexxie lexxie
poolun


13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
4514 dbf8 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling vialexxie lexxie
poolun
7643 a1fe 420
poolun
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viazasuwa zasuwa
4635 6984 420
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viapffft pffft
poolun
Z każdym kolejnym dniem wszystko na nowo staje się możliwe.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl