Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

poolun
poolun
ogrom moich możliwości
Reposted frommajkey majkey vianiezwyykla niezwyykla
poolun
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaVirasil Virasil
poolun
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiezwyykla niezwyykla
poolun
6026 f8c1 420
Ślepnąc od świateł 
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
poolun
2005 5003 420
Reposted fromrol rol vianiezwyykla niezwyykla
poolun
9298 d246 420
poolun
2700 4933 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaVirasil Virasil
poolun
0588 ffe4 420
Reposted fromfrotka frotka viaVirasil Virasil
poolun
poolun
8190 3707 420
Kapitan Wódka
Reposted frompzak pzak vianiezwyykla niezwyykla
poolun
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaVirasil Virasil
poolun
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viaVirasil Virasil
poolun
2410 c4bb 420
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
poolun
4390 8f95 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaDangerousHope DangerousHope
poolun
4425 ab18 420
Reposted fromfeegloo feegloo viamichalkoziol michalkoziol
poolun
0275 5d64 420
Reposted frominfrezja infrezja vianiezwyykla niezwyykla
poolun
6838 2958 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahwaiting hwaiting
poolun
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
poolun

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl