Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

poolun
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
poolun
4747 3b40 420
Reposted frommixtura mixtura viaszydera szydera
poolun
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
poolun
6695 ead1 420
Reposted fromopenheart openheart viaszydera szydera
poolun
6306 ef87 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
poolun

Zapisz
Reposted fromkhal khal viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
poolun
poolun
7707 a60c 420
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
poolun
4240 18bc 420
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaM-M M-M
6728 f349 420

need.

Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium
poolun
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoxygenium oxygenium
poolun
6630 3ab0 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaoxygenium oxygenium
poolun
poolun
poolun
poolun
6296 b2ad 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoxygenium oxygenium
1017 a072 420
Reposted fromtwice twice viaoxygenium oxygenium
poolun
3916 2eba 420
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaoxygenium oxygenium
2179 37d6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaoxygenium oxygenium
poolun
3378 f01f
Reposted fromNajada Najada viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl