Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

poolun
poolun
poolun
poolun

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialexxie lexxie
poolun
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka vialexxie lexxie
poolun
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialexxie lexxie
poolun
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vialexxie lexxie
poolun
3368 5718 420
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vialexxie lexxie
poolun
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
poolun
2126 e930 420
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk
poolun
5331 2388 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
2637 2a8b 420

anamorphosis-and-isolate:

― The Face of Another (1966)
OkuyamaI’m no one. A complete stranger.

Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie
poolun
0878 5c22 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vialexxie lexxie
poolun
9336 9a12 420
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
poolun
8325 745c 420
Reposted fromdailylife dailylife viaostatni ostatni

July 07 2015

poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl